Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
Dorpshart in Knegsel
Dorpshart in Knegsel

Na de verhuizing van gemeenschapshuis De Leenhoef naar de nieuwe Multi Functionele Accommodatie De Leenhoef, gaat een nieuw bestemmingsplan de nieuwbouw van woningen mogelijk maken op de oude locatie. En wat voor nieuwbouw!

Van Santvoort realiseert hier 32 prachtige eengezinswoningen waar kopers volop inspraak hebben via ons Bouw op Maat proces. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke wens van de Leefbaarheidsgroep van Knegsel: woningbouw voor starters en senioren. Het plan omvat overigens nog veel meer dan alleen woningen voor jongeren en ouderen. Er worden 8 sociale huurwoningen gerealiseerd voor Woningstichting De Zaligheden, er zijn woningen voor gezinnen, doorstroomwoningen en vrijstaande woningen. Voor iedere doelgroep is plaats in het plan.

De inbreng van toekomstige bewoners en omwonenden was en blijft groot in de planvorming voor Dorpshart Knegsel. Bij eerdere afspraken en de informatieavond met de Leefbaarheidsgroep van Knegsel en overige geïnteresseerden bleek het initiatief voor het project breed te worden gedragen, maar had men evengoed suggesties ter verbetering. Deze ideeën zijn, onder meer na uitvoering van een enquête, door KdV Architectuur verder uitgewerkt tot een schetsontwerp. 

Nu is de tijd gekomen om samen met potentieel geïnteresseerden de daadwerkelijke inschrijving, toewijzing en verkoop van het project te starten. Omdat het plan in samenspraak met de gemeente, de leefbaarheidsgroep en belangstellenden wordt ontwikkeld / bijgesteld, verloopt het proces wat anders dan u wellicht van een ‘normale’ planontwikkeling zou verwachten. U vindt de procedure via deze link uitgelegd.

De gemeente Eersel heeft het ontwerp bestemmingeplan, dat noodzakelijk is om Dorpshart Knegsel te kunnen realiseren, inmiddels in procedure gebracht. Dit wordt een zogenoemd ‘flexibel bestemmingsplan’. De belangrijkste randvoorwaarden voor de ontwikkeling liggen hierin vast, omwonenden krijgen voldoende zekerheid over hetgeen naast hen gaat worden gerealiseerd maar bovenal wordt ook gezorgd voor voldoende flexibiliteit zodat in de planvorming optimaal kan worden ingespeeld op de behoefte van de toekomstige bewoners van Dorpshart Knegsel.

Het proces tot dusver:
Samen met de projectenpartners hebben hebben wij de voorlopige plannen gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden op dinsdag 19 juli jl. Gesproken is over de aanleiding van het plan, de eerste ontwerpen zijn getoond en onze visie op het proces is toegelicht. Gedurende de maanden juli en augustus heeft er een woningbehoefte onderzoek plaatsgevonden onder de belangstellenden. Het ontwerpteam heeft tussen september en november de ontwerpen verder uitgewerkt met hulp van de input die we als gevolg van de enquete hebben ontvangen. De presentatie van 19 juli kunt u uiteraard nog steeds downloaden.

Op 30 november jl. hebben wij samen met o.a. KdV architecten de 2e informatiebijeenkomst gehad van het Bouw op Maat. In een goed gevulde zaal met zo'n 65 belangstellenden, heeft iedereen kunnen vernemen wat de stand van zaken is en zijn de eerste ontwerpen toegelicht. De plannen zijn enthousiast beoordeeld en dat betekent dat het proces verder kan. Via deze link download u de presentatie van 30 november.