Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
'Achter de Sleutel' in Riethoven
'Achter de Sleutel' in Riethoven

Denk en praat mee over het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ in Riethoven

Er is behoefte aan nieuwe woningen in Riethoven, dat bleek heel duidelijk uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Zorg in eigen Dorp in 2015 heeft uitgevoerd. Met name voor starters, senioren en inwoners met een beperking zijn nu te weinig woningen. Het lijkt erop dat inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) de gewenste mogelijkheden hiervoor biedt.

Inspraak
De werkgroep Zorg in Eigen Dorp, gemeente Bergeijk, Keersop Project Ontwikkeling, van Santvoort Bouw BV en Woningstichting de Zaligheden willen samen met u bespreken of u achter deze ontwikkelingen staat, welke soort woningen hier zouden moeten komen, voor welke doelgroepen en in welke prijsklasse. Er ligt op dit moment nog geen concreet plan. Er is slechts onderzocht of de locatie geschikt is voor een woningbouwontwikkeling en de mogelijke inrichting van het te ontwikkelen gebied. U heeft nu dus daadwerkelijk inspraak.

Nieuwe wet, nieuwe werkwijze
Dat klinkt wellicht vreemd, maar heeft alles te maken met een nieuwe manier van werken en een nieuwe wet die eraan komt: de Omgevingswet. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat de omgeving in een vroeg stadium wordt betrokken bij de ontwikkeling en dat de ontwikkelaars als initiatiefnemers zelf meer verantwoordelijkheid nemen in het proces. Alle betrokken partijen hebben afgesproken om de ontwikkelingsplannen ‘Achter de Sleutel’ op deze nieuwe manier te willen aanvliegen: participatie aan de voorzijde.

Eerste participatieavond: woensdag 12 april 2017
Op woensdagavond 12 april kon iedereen meepraten over de plannen op een eerste participatieavond. Het project en de werkwijze werden nader uitgelegd. Deze druk bezochte bijeenkomst zorgde voor heldere informatie maar eveneens voor veel vragen en verschillende meningen over de invulling van het plangebied 'Achter de Sleutel'. Het Eindhovens Dagblad publiceerde daarover een artikel dat u bereikt via deze link.Het is de bedoeling dat in de loop van de maand april de belangen en aandachtspunten beschreven worden en de verschillende varianten worden uitgewerkt en getoetst op financiële haalbaarheid.

Tweede participatieavond: maandag 19 februari 2018
Op maandag 19 februari heeft een presentatieavond plaatsgevonden waarin verslag is uitgebracht van het proces sinds de eerste participatieavond, resulterend in een tweetal voorkeursscenario's waarop reactie wordt gevraagd van alle belanghebbenden en belangstellenden. Op onze downloadpagina kunt u de presentatie downloaden samen met het formulier waarin u uw visie kunt aangeven tot uiterlijk 5 maart a.s.


 

Vervolg
In maart van dit jaar worden de voorkeursscenario's samen met de ingekomen zienswijzen voor verbetering en bezwaar verder beoordeeld c.q. aangepast. Op basis daarvan zal aan het College van Burgemeester en Wethouders worden gevraagd om 'in principe' medewerking te verlenen aan de planoligische procudere voor het scenario dat als meest aannemelijk wordt gezien. Voorwaarde daarvoor vanuit de gemeente is dat de ontwikkeling zowel ruimtelijk, volkshuisvestelijk en financieel haalbaar moet zijn. Is dat het geval dan volgt een verdere uitwerking met de gebruikelijke zaken als een programma van eisen, stedenbouwkundig plan, anterieure overeenkomsten, planologische procedure  e.d.