Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
'Achter de Sleutel' in Riethoven
'Achter de Sleutel' in Riethoven

HET INFORMATIEFORMULIER WAARMEE WE UW MENING GRAAG VERNEMEN KUNT U OP DEZE WEBSITE DOWNLOADEN. KLIK HIER OM DE PDF DIRECT TE DOWNLOADEN EN LEVER HET INGEVULDE FORMULIER UITERLIJK OP 19 APRIL IN OP ÉÉN VAN DE VERNOEMDE ADRESSEN OP HET FORMULIER.

Denk en praat mee over het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ in Riethoven

Er is behoefte aan nieuwe woningen in Riethoven, dat bleek heel duidelijk uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Zorg in eigen Dorp in 2015 heeft uitgevoerd. Met name voor starters, senioren en inwoners met een beperking zijn nu te weinig woningen. Het lijkt erop dat inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) de gewenste mogelijkheden hiervoor biedt.

Inspraak
De werkgroep Zorg in Eigen Dorp, gemeente Bergeijk, Keersop Project Ontwikkeling, van Santvoort Bouw BV en Woningstichting de Zaligheden willen samen met u bespreken of u achter deze ontwikkelingen staat, welke soort woningen hier zouden moeten komen, voor welke doelgroepen en in welke prijsklasse. Er ligt op dit moment nog geen concreet plan. Er is slechts onderzocht of de locatie geschikt is voor een woningbouwontwikkeling en de mogelijke inrichting van het te ontwikkelen gebied. U heeft nu dus daadwerkelijk inspraak.

Nieuwe wet, nieuwe werkwijze
Dat klinkt wellicht vreemd, maar heeft alles te maken met een nieuwe manier van werken en een nieuwe wet die eraan komt: de Omgevingswet. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat de omgeving in een vroeg stadium wordt betrokken bij de ontwikkeling en dat de ontwikkelaars als initiatiefnemers zelf meer verantwoordelijkheid nemen in het proces. Alle betrokken partijen hebben afgesproken om de ontwikkelingsplannen ‘Achter de Sleutel’ op deze nieuwe manier te willen aanvliegen: participatie aan de voorzijde.

Eerste participatieavond; woensdag 12 april 
Op woensdagavond 12 april kon iedereen meepraten over de plannen op een eerste participatieavond. Het project en de werkwijze werden nader uitgelegd. Deze druk bezochte bijeenkomst zorgde voor heldere informatie maar eveneens voor veel vragen en verschillende meningen over de invulling van het plangebied 'Achter de Sleutel'. Het Eindhovens Dagblad publiceerde daarover een artikel dat u bereikt via deze link.Het is de bedoeling dat in de loop van de maand april de belangen en aandachtspunten beschreven worden en de verschillende varianten worden uitgewerkt en getoetst op financiële haalbaarheid.

Vervolg
In mei worden de deze diverse varianten besproken met de klankbordgroep en vervolgens toegelicht aan alle betrokkenen tijdens een tweede participatieavond (medio juni). Wellicht kan er dan ook al een voorkeursvariant worden gekozen.

Pas als blijkt dat de ontwikkeling zowel  ruimtelijk, volkshuisvestelijk en financieel haalbaar  is volgt een verdere uitwerking met de gebruikelijke zaken als een programma van eisen, stedenbouwkundig plan, anterieure overeenkomsten, planologische procedure  e.d. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden te zijner tijd ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd. Overigens zullen ook de andere partijen een besluit over de haalbaarheid moeten nemen.